ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


นายธนาธิป โครตประทุม
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0810711711


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0958740526


นางธัญลักษณ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 099 423 2453


นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0902633802


นางนิตยา แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0819996871


นางโสภิญาดา อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0897204028


นายปริวัตร ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทร : 088 563 5362


นางสาวพิศมัย วงศ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร : 083 367 2337


นายอลงกรณ์ ศรีวะรมย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 080 728 9700


นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร : 081 611 2480