ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาล โทร 086-2580888


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายมัฆวาน คำแถม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางนิตยา แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางโสภิญาดา อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม