ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาล


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายมัฆวาน คำแถม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง