ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565


ออนไลน์ : 12

Gallery :: ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่สอง, วาระที่สาม เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2565 ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ : 19 สิงหาคม 65   View : 34