การประชุมสาภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564


ออนไลน์ : 10

Gallery :: การประชุมสาภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสาภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ : 20 สิงหาคม 64   View : 99