E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ (กจ 3970) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (นข 2155) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
ซื้อยางรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาบตำบลกุดชุมพัฒนาประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
บุคคลช่วยงานพัสดุและทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 64
จ้างผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างบุคคลดูแลสวน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างบุคคลดูแลสวน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพัฯ และอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
ซื้อผงซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (นข 2155) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
จ้างซ่อมมอเตอร์ดูดน้ำเข้ารถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างซ่อมโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64