การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ที่แบบมาพร้อมนี้
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 17 สิงหาคม 65   View : 25
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :